۵۰be1999-eb4c-4e70-8d54-d070b9e0a822

کنترل خشم

رخاشگری شکلی از رفتار است، که در واقع شکل بیرونی احساس خشم می‌باشد. خشم یک احساس طبیعی است که همه انسان‌ها در طول زندگی آن را تجربه می‌کنند. ولی پرخاشگری نوعی رفتار ناسازگارانه برای نشان دادن احساس خشم می‌باشد.

بنابراین اگر فرزند شما دچار احساس خشم می شود، با او همدلی کنید و بگویید تو می توانی از این موضوع عصبانی باشی ولی اجازه نداری رفتار پرخاشگرانه داشته باشی و سپس او را با پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه آشنا کنید.

برای کودکانی که رفتارهای پرخاشگرانه دارند ابتدا باید ریشه و علل پرخاشگری را متوجه شوید و آن را برطرف کنید.

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال