۹f6b7ddc-71c4-4fb6-82b5-719d5bd6d5e4

راهکارهای حل مشکل نوشتن تکلیف در کودکان

با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان در انجام تکالیف مقاومت دارند، در این ویدیو تکنیک هایی ارائه شده است که با اجرای آن کودک با کمترین چالش و در زمان مشخص تکالیف خود را انجام خواهد.

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال